ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 20/05/2016   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: "Βελτιστοποίηση του πίνακα προβολών στη συμπιεστική δειγματοληψία", Lisimachos P. Kondi

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20/05/2016 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο "Βελτιστοποίηση του πίνακα προβολών στη συμπιεστική δειγματοληψία". Ομιλητής θα είναι ο κ. Κόντης Λυσίμαχος-Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η συμπιεστική δειγματοληψία (compressive sensing) είναι μία τεχνική που επιτρέπει την ανάκτηση ενός σήματος χρησιμοποιώντας σχετικά χαμηλό αριθμό δειγμάτων (συνήθως μικρότερο από αυτόν που απαιτείται από το θεώρημα του Nyquist). Βασίζεται στη λύση ενός συστήματος γραμμικών εξισώσεων με περισσότερους αγνώστους από εξισώσεις, γνωρίζοντας ότι το σήμα είναι αραιό (έχει λίγους μη μηδενικούς συντελεστές) όταν αναλυθεί ως προς μία βάση. Η συμπιεστική δειγματοληψία έχει διάφορες εφαρμογές σε περιοχές όπως η επεξεργασία και συμπίεση εικόνας, η αξονική και η μαγνητική τομογραφία, οι τηλεπικοινωνίες και η επεξεργασία πολυδιάστατων δεδομένων. Τα δείγματα λαμβάνονται χρησιμοποιώντας έναν πίνακα προβολών, ο οποίος δημιουργεί γραμμικούς συνδυασμούς των αρχικών δειγμάτων του σήματος. Συνήθως χρησιμοποιούνται τυχαίοι πίνακες ως πίνακες προβολών. Η απόδοση της συμπιεστικής δειγματοληψίας μπορεί όμως να βελτιωθεί αν χρησιμοποιηθούν πίνακες προσαρμοσμένοι στη βάση. Παρουσιάζουμε μεθόδους για τη βελτιστοποίηση του πίνακα προβολών για δεδομένη βάση. Οι μέθοδοι αυτές βασίζονται στην εύρεση προσεγγιστικών Equiangular Tight Frames (ETF). Επίσης, παρουσιάζουμε μία μέθοδο προρύθμισης (preconditioning) με την οποία είναι δυνατόν να βελτιωθεί η απόδοση της συμπιεστικής δειγματοληψίας όταν πρέπει να χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένος (μη βέλτιστος) πίνακας προβολών.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!