ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 29/11/2018   -   Γενικά
Αποτελέσματα Εκλογών Εκπροσώπων Μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του ΤΜΗΥΠ

Στις εκλογές που διεξήχθησαν την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21§δ του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄), της υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15.9.2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3255, τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ.191014/Ζ1/7.11.2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3969, τ. Β΄) και ισχύουν, καθώς και την αριθμ. 144363/Ζ1/1-9-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. εκλέχθηκαν ως εκπρόσωποι των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος με ετήσια θητεία (1-12-2018 έως 30-11-2019) οι κ.κ.:

Τακτικός Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π.
Ευάγγελος Κουράκος-Μαυρομιχάλης, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος
Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π.
Μαρίνα Πλησίτη, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος

Τακτικός Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π.
Βασιλική Σούλιου, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος
Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π.
Αλεξάνδρα Χουλάκη, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!